Sexfläckig bastardsvärmare
Zygaena Filipendulae

2009 bytte denna fjäril Svenskt namn från allmän till sexfläckig bastardsvärmare eftersom den inte längre är allmän även om den är den bastardsvärmare som har störst utbredning i Sverige.

Den har samma glänsande färger men är vår enda bastardsvärmare som har sex stycken fläckar och är därför den som kanske är enklast att skilja från övriga arter.

Status

kategorier

"Antalet reproduktiva individer överstiger gränsvärdet för rödlistning. Utbredningsområdets storlek (EOO) och förekomstarean (AOO) överskrider gränsvärdena för rödlistning. En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat (igenväxning), antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Minskningstakten har uppgått till 20 (10-50) % under de senaste 10 åren."2

Utbredning

Inrapporterade förekomster mellan år 2005-2010 i artportalen1.

"Allmän bastardsvärmare lever på öppna blomrika ängs- och hagmarker, vägrenar och
skogskanter."
2"Arten gynnas särskilt då en lämplig gräsmark undantas från skötsel som slåtter och bete under flera vegetationsperioder och kräver att värdväxten förekommer rikligt på flera närliggande lokaler."2

Sexfläckig bastardsvärmare kan också påträffas i urbana miljöer. Detta och dess stationära beteende kan påvisa att den inte behöver stor yta för att överleva men i en urban miljö eller på enskild lokal blir den förr eller senare utraderad om inte lokalen är skyddad.

Arten kräver tillgång till mat för både larv och flygande fullvuxen för att bibehålla en population på en lokal2.

Värdväxter

Nordisk utbredning av käringtand4.

Nordisk utbredning av gulvial4.

Värdväxter för larven är främst käringtand men den sägs även äta gulvial. Båda växterna är fleråriga och det går att hitta fröer i affärer. Kartorna är från den virtuella floran med tillstånd av Naturhistoriska riksmuseet4 och visar sammantaget maximal utbredning för arten i norden. Rödklöver har nämnts som värdväxt i litteratur men i mina uppfödningar har Svenska larver låtit bli klöver.

Gulvial till vänster och käringtand till höger. Bredare och s.k. "trefingrade" gröna blad hos käringtand och blommornas uppåtstående blad lite bredare och lätt bakåtvikt.

För en icke-botaniker är det inte trivialt att se skillnad på dom två värdväxterna. Se mitt foto och förklaring. På avstånd, t.ex. då man åker förbi ängar med ett fordon identifieras gulvial på att den är längre och har ljusare grön färg.

Livscykel

Ägg som är någon dag gamla vilket syns på att hälften av innehållet är gult och hälften transparent.

Här har en hona träffsäkert placerat äggen på ett av värdväxtens käringtands små blad.

Äggläggningen pågår under flertal dagar och äggen kläcks efter ca en vecka8. Äggen placeras som spridda skurar där en skur består av 10-50 stycken ägg bredvid och ibland ovanpå varandra. Oftast på värdväxt men även i naturen har jag hittat ägg placerade bredvid istället för ovanpå värdväxt. Jag varit med om att ett mindre antal ägg som läggs inte är fertiliserade känns igen på att färgen inte ändras efter att de är lagda. I naturen borde icke fertiliserade ägg vara mycket ovanligt eftersom de flygande fjärilarna är så snabba på att para sig.

Larver som håller på att krypa ur sina ägg.

En mindre larv innan första hudömsning vandrande ovanpå en något större aom gjort sin första hudömsning.

Nykläckta larver äter upp äggskalen vilket är ett högst normalt beteende hos många fjärilsarter. Efter första hudömsningen då larverna är ett par millimeter långa byter de färg första gången. Från att vara mer gulaktiga blir de efter första hudömsning något mer grönaktiga och med tydligare svarta fläckar.

Mycket förstorad bild på efterlämnad hud från larv. Den öppnas alltid från huvudet och bakre halvan av huden lämnas intakt.

Genomgående tar bastardsvärmarlarver ovanligt lång tid på sig att ömsa skinn. De kryper ofta iväg en bit och sitter sedan still i drygt en vecka vid varje hudömsning. Efteråt är den ömsade huden som sitter kvar enkel att särskilja från andra arters. Det är lätt att tro att något är fel då de sitter still i flera dagar men det är tydligen komplext att ömsa hud och samtidigt behålla sitt kemiska försvar.

Sexfläckig bastardsvärmare har en livscykel på upp till fyra år. De allra flesta larver som övervintrat en gång äter bara några veckor och sätter sig sedan på en solig plats för att vila tills nästa år. De som gör detta kryper ihop och skiftar efter hand färg till den bruna vinterfärgen. Det är bara 10-20% som blir imago efter första vintern. De som övervintrar flera gånger är vakna på samma sätt varje vår en kort period innan de försätter sig i diapaus.9

Livscykelns längd Andel av larverna
Blir puppa och imago efter första vintern 10-20%
Blir puppa och imago efter andra vintern 70-80%
Blir puppa och imago efter tredje vintern 0-10%

Det är lite svårt att särskilja vad som är de små larverna och vad som är fastsittande hud och nät från tidigare hudömsningar men tittar man noggrant ser man en puppa, en stor larv som snart ska bli puppa och 15st larver i diapaus på nätburens väggar.

Tendensen till övervintring syns tydligt om man föder upp larver hemma. Jag haft alla larver i samma bur, utomhus hela året och från en och samma hona och hane är det fler som väljer att övervintra än att gå vidare och bli puppa. Upprepat under flera år och med avkomma från olika honor och hanar.

13st larver strax efter att de vaknat efter andra övervintringen.

Två larver funna bredvid varandra en 13:e juni och som inte hade jämnat ut storleken. En var stor nog att bli puppa när som helst och minsta en vecka kvar av ätande.

Larver växer olika fort trots att de varit i samma bur och på samma planta är det stor skillnad på storleken. Framåt sommaren har de som inte gått i diapaus jämnat ut skillnaderna och ungefär lika stora.

En larv som börjat sticka ut huvudet och sträcka ut sig efter att ha blivit skrämd då jag bryskt först flyttade den till ny plats och sedan satte ett skrämmande måttband bredvid.

När de blir skrämda drar larverna in huvudet bakom hudflikar så att huvudet är helt skyddat. De har det som första försvar innan något av deras giftiga vätska hunnit tränga ut. Om inget farligt inträffar sticker de ut huvudet och undersöker efter en kort stund. När de är aktiva syns bara en mindre del av huvudet, resten är skyddat. Fullvuxna larver är 2-3 cm långa beroende på om de kryper ihop eller sträcker ut sig.

Larverna föredrar att äta högt, men inte högst upp på värdväxten. De lämnar växten för att söka upp en ny utan att äta upp de nedersta bladen.

När larven gör sin kokong vänder den sig om ett par gånger och sprider ut lite av sitt gift i kokongens trådar.

Om man undersöker ängens gräs noggrant går det att hitta både larver och kokonger då dom ofta sitter högt upp i vegetationen. Deras kokong är mycket lik bredbrämad bastardsvärmare men sitter vanligen högre upp på grässtråna. De väljer kraftiga grässtrån som inte böjer sig av larvens vikt.

Den största och den minsta kokongen av en mindre mängd (ca 20st) och skillnaden är minimal.

Kokongens storlek och utseende kan inte nvändas för att med säkerhet åtskilja mellan könen. Efter flertal dagar inuti kokongen kan man höra skrapande ljud som pågår cirka 10 minuter i sträck. Detta upprepas med flera dagars mellanrum och beror på att puppan inuti kokongen snurrar runt för att sakta borra sig ut.8

Bastardsvärmare är mycket snabba på att finna varandra. När en hona är parningsvillig tar det mindre än en minut för en hane inom omedelbart luktavstånd (ca 50 m) att flyga till henne8. Hanen sätter sig brevid och backar mot honans bakkropp för att häkta sig fast utan någon parningceremoni. Parning pågår i strax under ett dygn8.

Till vänster en hona och till höger en hane två-tre dagar efter att de kommit ur sin puppa.

Det är svårt att se skillnad på könen när de klättrar ut ur puppan. Honan kan ha några millimeter större vingbredd men det är lätt att ta miste.

Efter en till två dagar har honans ägg utvecklats och bakkroppen är då märkbart större. Då kan man också se att honan har mer trubbig bakkropp än hanen.8

En oparad hona i bur som på någon minut dragit till sig 22st hanar.

En oparad som lägger ut doft drar på någon minut dragit till sig. Hanarna hittar honan med hjälp av doft och inte syn vilket bevisas av att då jag gått in på en lokal med en oparad hona dold i övertäckt bur har jag inom kort fått en liten svans av efterföljande hanar som försöker leta sig in till buren. Går man runt med oparade honor upplevs det som att hanarna plötsligt dyker upp från ingenstans och från alla håll därför att de de ofta sitter utspridda i ängssvegetationen på marken.

På buren förekom det att hanar tog fel och försökte para sig med varandra.

På buren försökte en del hanar att para sig med andra hanar då de inte kunde utskilja vilken som var den oparade honan. Hanarna förlitar sig så mycket på doft att har man feromon från honor på små plastdetaljer kommer de även flygande och försöker para sig med plastdetaljen. Sekunderna efter att honan börjat para sig började de första av hanarna flyga iväg från buren och drygt en minut efteråt var alla borta.

Bastardsvärmare är en alldeles utmärkt utmaning för 2-åringar att fånga med händerna.

Efter fullbordad parning kan både hanar och honor tillbringa lång tid drickande nektar på blommor men om det finns parningsvilliga honor i närheten prioriterar hanen att flyga till dom direkt istället för att hämta mat även om det var mer än en dygn sedan de drack nektar.8 Som fullvuxen är sexfläckig bastardsvärmare liksom andra arter av bastardsvärmare förhållandevis stationär. De flyger sällan, lågt, sakta och vanligtvis bara en kort sträcka. Det behövs knappast en håv för att observera dom.

Lokala populationer kan under gynnsamma förhållanden bestå av flera tusen individer.10Åtminstone mindre massförekomster på några hundra fjärilar har inte med väderlek att göra då de kan uppstå vid olika år för lokaler i närliggande områden.9

Små larver av bastardsvärmare brukar kasta sig ned från växten i en tunn tråd vid första tecken på fara. De hänger sedan still kanske en halv minut innan de firar sig ner eller klättrat upp igen. Olika arter av bastardsvärmare är olika villiga att kasta sig ned och små larver av sexfläckig är snabbare på att kasta sig ned än de andra arterna jag fött upp.8

Variation

En normal rödfläckig och en gulfläckig form (benämnd "flava") på samma blomma. Foto av Chris Gladman.

Över sitt utbredningsområde varierar vingarnas utseende på sexfläckig bastardsvärmare. Sexfläckig bastardsvärmare är en av de bastardsvärmare som har flest olika aberrationer.

Förutom fläckarnas färg finns två andra former av aberration: Några, flera eller alla fläckar på framvingen är sammanbunda. Röda pigment finns mellan fläckarna och ibland i sådan mängd att den mörka bottenfärgen nästa försvunnit. Det förekommer också en aberration där bakvingarna har likadanta fläckar som framvingarna. Vid en korsning mellan en vanlig och någon av dessa aberrationer blir hälften av avkomman aberrant. Vid korsningar mellan olika aberrationer får avkomman en blandning av dessa aberrationer5.

Avvikelserna beskrivna ovan är extremfall, så kallade "aberrationer". På mina egna exkursioner har jag i modern tid inte sett en enda aberration av sexfläckig bastardsvärmare vilket jag tolkat som att de är mycket ovanliga i Sverige.

Utanför Norden

Sexfläckig bastardsvärmare har så mycket som 25 underarter registerade6. På flera ställen i Europa finns underarter av sexfläckig bastardsvärmare som endast har fem fläckar istället för sex. I dessa fall kan det vara så att man måste titta på genitalia för att skilja femfläckiga "sexfläckig bastardsvärmare" från en mindre bastardsvärmare vars vingbredd är förhållandevis stor eller från en bredbrämad bastardsvärmare. Som väl är har vi i Sverige endast sexfläckiga "sexfläckig bastardsvärmare" så vi slipper åtminstone det problemet. Åtminstone tror vi det eftersom Svensk litteratur alltid särskilt arten på det sättet.

T.ex. i Spanien norr om pyreneerna (bergskedjan) mot franska gränsen är sexfläckig bastardsvärmare sexfläckig. I ett smalt band söder om pyreneerna har populationen blandat fem och sex fläckar. Längre söderut i Spanien har sexfläckig bastardsvärmare endast fem fläckar7.

Referenser

1 Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter. Rapportör blir den som så önskar och bestämmer själv vad som skall rapporteras. Fynden är fria att utnyttja för alla, allmänhet, forskare, organisationer och myndigheter även om skyddsvärda observationer förbehålls rapportören och ackrediterade personer inom respektive ideell förening samt ArtDatabanken. Prickarna på kartan är rapporterat fynd. Mellan prickarna kan det finnas områden där fjärilen existerar men ingen har ännu varit där, identifierat samt inrapporterat detta. En prick innebär inte att fjärilen finns överallt i området utan bara på bestämda lokaler.

2 Artdatabanken arbetar med kunskapen om den biologiska mångfalden i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att samla in, utvärdera och lagra den viktigaste informationen om hotade och missgynnade växter, svampar och djur, bedöma graden och typen av hot och sammanställa s.k. rödlistor.

3 Ökninger, E. 2008. Distribution of burnet moths (Zygaena spp.) in relation to larval and adult resources on two spatial scales.

4 Anderberg. A. A. & Anderberg, A.-L. 1997. Den virtuella floran. Elektronisk publikation, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm. http://linnaeus.nrm.se/flora/welcome.html

5 Naumann, C.M., Tarumann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palearctic Zygaenidae.

6>Fauna Europea. The Fauna Europaea project has been funded by the European Commission for a period of four years (1 March 2000 - 1 March 2004) within the Fifth Framework Programme. Fauna Europaea has assembled a database of the scientific names and distribution of all living multicellular European land and fresh-water animals.

7 Fernandez-Rubio, F. 1990. Orígen y distribucíon del género Zygaena Fabricius 1775 (Lepidoptera) en la Peninsula Iberica.

8 Egen observation.

9 Henell, J. 2013. Entomologisk tidsskrift 134. Inblick i sexfläckig bastardsvärmares fleråriga livscykel i Sverige.

10 Artdatabanken, 2013. Faunaväkteriet uppmärksammar bastardsvärmare Zygaena.