Konservation av fjärilar

Konservation handlar om att arter skall bevaras. Min personliga tro är att nyckeln till detta är att fler människor får förståelse för insekter och att vi på både personlig och kollektiv nivå gör åtgärder för att bevara insekternas överlevnad. Min förhoppning att ni genom att läsa dessa sidor får verktyg att göra en liten insats i micro nivå. Markro nivå såsom minskade utsläpp och temperaturförändringar lämnar jag åt de som både brinner för det och kan det bättre. Jag kan fjärilar så jag skriver om det.

Vad du kan göra

Som larv lever fjärilar av en eller ett par arter av växter, s.k. värdväxter. Finns inte just dessa värdväxter finns inga förutsättningar för dom att leva. De kan inte bara byta till annan föda. Blommor med nektar är också bra men inte lika viktigt som larvernas värdväxter.

Med långsiktigt intresse och engagemang kanske du kan göra en liten liten skillnad för en typisk fjärilslokal är inte särskilt stor. Det krävs mer än ett par trädgårdar eller en hage men om vi nu når dit att det är flera små områden så kan bli något av värde.

På flikarna uppe till vänster denna sida har jag samlat förteckning över vilka dagflygande fjärilstyper du kan se på olika typer av områden och vilka växter du ha för att se ännu fler fjärilar. Tryck på t.ex. "trädgård" för att få lista på växter att ha i din trädgård. Jag nämner endast dagflygande fjärilar eftersom det är de som är mest synliga.

Varför minskar antalet insekter?

Insektspopulationer minskar stadigt1. Anledningen till minskningen är hur vi människor förändrar landskapet. Varje gång vi ändrar en markyta (bygger hus, anlägger golfbana, gör en väg, avverkar skog, gör ensilage av åkern etc) dör växter och insekter på denna yta. Den korta tid fjärilen är fullvuxen fjäril kan den flyga undan och tar sin mat från de blommor den hittar. Den klarar sig. Sker förändringen under den tid fjärilen inte är fullvuxen och har vingar klarar den sig inte. Den perioden är vanligen 11 av årets 12 månader.

I bästa fall lyckas några få överlevande ta sig till en närliggande markyta där just deras värdväxter finns kvar. För kolonisation av en ny yta krävs både närliggande population, att det är ett gott fjärilsår så att det finns ett övertal av fjärilar och att de hittar nya lämpliga markytan. De flesta fjärilsarter flyger inte längre än några kilometer under sin livstid så närliggande lämpliga lokaler är det som krävs.

Summan är att arterna sakta minskar så länge som människor ändrar marken - och jag tror inte det är något vi kommer vi att sluta upp med. Äger du mark och ska du göra en markförändring säkerställ att det finns ett annat lämpligt markområde intill och underhåll inte flera områden under ett och samma år. Populationen måsta ha ett ställe att växa på och sprida sig ifrån.

Fokus senaste åren har varit minskat och förändrat jordbruk. Antal kvadratmeter med ängar har minskat otroligt mycket och de som finns kvar brukas ofta alltför hårt för att insekter ska överleva där. Att ängar visat sig vara den mest artrika (åtminstone för dagflygande insekter) typ av mark har gjort effekten än mer märkbar. Utvecklingen av jordbruket är pådrivet av att vi vill ha billigare mat - och det kommer knappast att förändras heller.

Tyvärr är det också så det finns flera exempel på att hotade insekter utraderats från lokaler även om de sköts ansvarsfullt på grund av både okunskap och att Sveriges regler inte är rätt utformade (<- ska uppdateras med referenser).

Det finns historier om att fjärilssamlare utrotat arter genom att ta de sista exemplaren. Det kan vara sant, men om samlare tagit de 50 sista exemplaren vad hände med de övriga 5000 som fanns en gång i tiden? Kan samlare lyckas utrota en art från ett område var den redan dödsdömd. Undantag är om det finns ett aktivt levande program att skydda och återetablera en art och samlare tagit exemplar från detta skyddade område. Sådant samlande går emot all praxis för entomologiska föreningar.

Om växter till en fjärilsträdgård

Plantskolor, butiker som säljer fröer, botaniska trädgårdar etc brukar ofta marknadsföra växter som "fjärilsväxter" vilket är en osanning. De växterna kanske drar till sig vuxna fjärilar som redan existerar på platsen, men utan rätt värdväxter för larverna existerar inga fjärilar som kan komma till blommorna. Använd vilda svenska växter för det är det som vilda Svenska djur anpassat sig till att äta. Själv har jag en liten spade och kruka stående i bilen om jag skulle hitta något intressant men i bra plantskolor går det ibland att beställa intressanta växter. Du får stå ut med påståenden från personalen att det du vill ha är ogräs eller tråkiga växter som ingen annan någonsin beställt.

En affär jag rekommenderar är Pratensis vilka specialiserat sig på Svenska vildängsfröer och plantor.

Att köpa levande djur

Det finns en internationell marknad för handel med levande djur - däribland fjärilar. Det är alltså möjligt att köpa fantastiskt fina utländska fjärilsarter för att föda upp hemma. De kan vara mer fantastiska men de kan inte överleva en svensk vinter. Jag är positiv till handel av insekter därför att det betyder att någon någonstans har ett ekonomiskt incitament att odla och bevara insekter. Kan man odla lax eller andra djur för kommersiella ändmål så varför inte dessa? Finns ekonomiska incitament att bevara arterna och marken de lever på är det större sannolikhet att de finns kvar på jorden. Istället för att deras områden skövlas för att göra plats för annat. Jag ändrar åsikt den dagen det är nyheter att fjärilsodlingar är så stora och vanliga att vildmark förstörs.

Att fånga fjärilar för att observera är tillåtet i Sverige. Undantag är de som är fridlysta. Har du hittat larver och vill observera dom hemma behöver du en uteplats med en nätbur som är stor nog för att få plats med levande värdväxter inuti. Försök inte utan nätbur och utan levande (jordade) värdväxter. Utan rätt utrustning krävs mycket skötsel och sannolikheten är då hög att larver dör.

Rätt

Jag har hört argument om att det av olika anledningar inte är lämpligt att släppa ut levande djur på nya lokaler. Den negativa åverkan på den ekologiska balansen ett utsläpp kan få är så vitt jag vet inte studerad men jag garanterar att åverkan är försumbar jämfört med alla negativ åverkan människor genomför varje år. I bästa fall kan den till och med kan vara positiv. Märkligt nog är det helt accepterat att plantera och sprida utländska växter var som helst i Sverige samt att lägga mer kraft på att skydda hundar och katter än insekter.

Att plantera rätt växter där det inte finns fjärilar eller att släppa ett par fjärilar på ett område med värdväxter som är många mil från närmaste population av samma fjärilsart hjälper inte. Tyvärr. Det hade varit bra men så enkelt är det inte och det är hyggligt outforskat hur återetablering av insekter ska genomföras. I dagens situation är det så att de skador som våra markförändringar åsamkar insekter har vi inte ens kunskap att reparera.

Referenser

1 Where have all the insects gone? 2017